info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

کیفیت نهاده با چه معیارهایی قابل ارزیابی می باشد

در این بحث دو حوزه وجود دارد. یک حوزه آنالیز و دیگری حوزه اثر گذاری ( تاثیر گذاری کود در عملکرد )

در حوزه آنالیز سه نکته وجود دارد

*مواد موثره ادعا شده در لیبل با نتایج آزمایشگاهی مطابقت داشته باشد

*فاقد عناصر سمی باشد

*میزان سدیم و کلر در محدوده استاندارد باشد. چنانچه بالاتر از ۲ درصد باشد باید در لیبل قید شود و در آخر کود بایستی دارای شماره ثبت مواد کودی باشد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.