info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

نیترات کلسیم و تأثیر بر شدت ریزش میوه پسته

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم ،ریزش میوه یکی از عارضه های فیزیولوژیک درخت پسته است.

نیترات کلسیم نیترات کلسیم
درختان پسته گل های فراوانی تولید می‌کنند ولی فقط بخشی از گل‌ها گرده افشانی شده و به میوه تبدیل می‌شوند. تنش‌های محیطی و تغذیه ناکافی به ویژه در زمان تشکیل گل˓ ریزش میوه را افزایش می‌دهد.

این عارضه با کاهش محصول پسته باعث ایجاد خسارت اقتصادی می‌شود.
این عارضه از مرحله ارزنی شدن تا سخت شدن اندوکارپ مشاهده می‌شود.
ریزش در درختان پسته با قهوه‌ای و سیاه شدن پوست میوه از قسمت نوک میوه شروع می‌شود. این عارضه در بین کشاورزان به داغو یا کشمشی شدن معروف است.

کاربرد نیترات کلسیم برای پسته و زمان مصرف آن:

⦁ پس از برداشت محصول:
نشان داده شده میزان جذب کلسیم مصرفی در بهار به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد.
به‌طوری که جذب سریع کلسیم در گیاهان 4 تا 6 هفته بعد از دوره تمام گل ادامه دارد.
بنابراین میتوان متوجه شد بخش زیادی از کلسیم مورد نیاز درخت از ذخیره آن استفاده می‌شود.
یکی از بهترین زمان های استفاده از کود نیترات کلسیم قبل از اولین آبیاری پس از برداشت محصول است.
⦁ در ابتدای فصل رشد: از این کود میتوان جهت تامین کمبود نیتروژن و کلسیم در ابتدای فصل استفاده کرد و به دلیل جذب آسان و سریع به خوبی عوارض ناشی از کمبود کلسیم را برطرف می‌کند. نشان داده شده کاربرد کودهای کلسیم دار در ابتدای فصل رشد می‌تواند عارضه های فیزیولوژیک ناشی از کمبود کلسیم در درختان پسته نظیرعارضه لکه پوست استخوانی و عارضه ریزش میوه (داغو) را کاهش دهد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.