info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

لیبل خوانی

اولین و مهم ترین موضوع برای کودها لیبل خوانی است.یکی از موارد بسـیار مهم در کودهـای مایع درصد عناصر تشکیل دهنده به صورت وزنی، حجمی و یا وزنی، وزنی می یاشد. در بخش کودهای جامد فقط درصد وزنی، وزنی است. موضوع بعد بحث فرم عناصر تشکیل دهنده است.فرم عناصر به سه دسته محلول، و کلاته تقسیم می شوند

موضوع بعدی بحث فرم عناصر تشکیل دهنده است. فرم عناصر به سه دسته محلول، کل و کلاته تقسیم می شوند مبحث بعد تاریخ تولید کود است. در کودهای شیمیایی به ویژه کودهای پودری مهم نمی باشد. معمولا در کودها تخریب کم پیش می آید ولی در سموم این موضوع بسیار مهم است

و در آخر دو موضوع آیا ثبت کودی دارد یا خیر و موضوع در صورت وارداتی بودن آیا برگ سبز گمرکی دارد یا خیر از مباحث مهم اصل لیبل خوانی می باشد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.