info@akamax.ir | ۰۹۱۳۰۵۰۸۰۵۳

انار،چطور رشد و گلدهی این میوه را افزایش دهیم؟

اکامکس

انار یکی از قدیمی ترین میوه‌هایی است که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری به‌ویژه منطقه مدیترانه کشت میشود.
درخت آن نسبتا کوچک بوده و ارتفاع آن حدودا تا 6 متر می رسد.
از آن‌جایی که این گیاه در معدود کشورهای جهان نظیر ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه کشت می‌شود،
به همین خاطر عضو مرغوب‌ترین میوه‌های جهان می‌باشد.

مدیریت تغذیه ای باغ انار:

مدیریت تغذیه‌ای باغ یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر در تعیین کمیت و کیفیت میوه انار می‌باشد.
هرساله به دلیل وجود نارسایی‌های تغذیه‌ای در باغ از جمله عدم شناخت نیاز عناصر غذایی و تأثیر آنها بر عملکرد باغ، و در نتیجه نارسایی‌های رشد و نمو در باغات انار، شاهد تلفات شدید میوه هستیم.

 

نقش عناصر در تغذیه درختان انار:

نیتروژن:

نیتروژن رشد رویشی درخت را تحریك می کند و کمبود آن موجب کاهش رشد سرشاخه ها و کاهش عملکرد میشود.
البته مصرف زیاد آن منجر به ایجاد بافتهای نرم و افزایش پاجوش و تنه جوش در درخت شده و بر فرآیند تولید محصول اثر معکوس میگذارد.

فسفر:

نهال های جوان انار به فسفر زیادی برای تحریك رشد ریشه ها نیاز دارند.
کمبود فسفر بر رشد کلی درخت و ریشه ها اثر گذار است.
همچنین گلدهی درختان بطور چشمگیری تحت تاثیر کمبود فسفر کاهش می یابد
و رسیدن و بلوغ میوه ها نیز به تاخیر می افتد.

پتاسیم:

تحقیقات نشان میدهد که در غالب خاکهایی که باغ انار در آنها احداث شده است،
به میزان کافی پتاسیم وجود دارد اما محققان معتقد هستند که
در صورت سبك بودن خاک و کاهش ماده آلی و همچنین پایین بودن غلظت پتاسیم در خاک )
کمتر از 256 میلیگرم در کیلوگرم( باید نسبت به مصرف پتاسیم اقدام کرد.

آهن و روی:

با توجه به افزایش نیاز به عنصر روی در بافتهای در حال رشد در بهار، بسیاری از گونه‌ها دراوایل فصل رشد باکمبود روی مواجه میشوند. کمبود روی و آهن در انار بیشتر در بهار مشاهده میگردد و درختان دچار تأخیر در باز شدن گلها و جوانه های برگی میشوند. نشان داده شده روی برای جلوگیری از عوارض پوستی بر روی میوه انار موثر است.

 

افزایش کارایی مصرف کود:

برای اینکه مصرف کود کارایی داشته باشد، استفاده از برنامه زمان بندی، انتخاب نوع و میزان کود متناسب با نیاز غذایی درخت، بسیار اهمیت دارد.
درختان انار کلیه مواد معدنی فوق الذکر را از خاک کشاورزی جذب میکنند. جایگزینی این عناصر از طریق کودهی مستمر سالیانه یا دوره ای سبب پایداری در رشد و تولید محصول مناسب خواهد شد.

کود آکامکس و تاثیر آن بر افزایش عملکرد این میوه :

کود آکامکس با دارا بودن تمام عناصر ماکرو و میکرو و پود ماهی از یک سو و از سوی دیگر با توجه به خصوصیت دیر رهش بودن آن می‌تواند در تمام فصل رشد، عناصر را به تدریج در اختیار گیاه قرار دهد و باعث افزایش عملکرد و همچنین کیفیت ( کاهش ترک خوردگی میوه ها به دلیل وجود کلسیم، بور و پتاسیم ) محصول شود.

میزان مصرف کود آکامکس برای نهال‌ها تا دو سال 150 تا 200 گرم به ازای هر درخت و برای درختان انار دو سال به بالا 200تا 600 گرم به ازای هر درخت و به صورت چالکود در سایه انداز درخت عمق 20 تا 30 سانت توصیه می‌گردد.

کود سولوپتاس:

کاربرد کودهای پتاسه از جمله سولوپتاس هم به صورت مصرف خاکی و هم به صورت محلولپاشی پتاسیم،
در زمان رشد میوه و قبل از وقوع تنش های محیطی از جمله تنش گرمایی و خشکی به تعادل آبی در درخت انار و نیز به افزایش توان میوه در جذب آب و تغییر رنگ دانه ها کمک میکند. همچنین این عنصر باعث جلوگیری از ترک خوردن و نیز کاهش عارضه سفید شدن دانه انار می شود.

میزان مصرف کود سولوپتاس برای درختان انار به میزان 5/2 الی 3 کیلو در هزار لیتر آب، به صورت محلول‌پاشی، 8 الی 15 کیلو در هکتار برای سیستم آبیاری تحت فشار و 15 الی 30 کیلو در هکتار به صورت استفاده همراه با آب آبیاری قابل توصیه می‌باشد.

کود سه بیست (NPK):

با توجه به اینکه این کود سه عنصر اصلی مورد نیاز گیاه را به نسبت متناسب بیست درصد دارا است
می تواند در مراحل مختلف رشدی میوه انار از جمله مرحله تورم جوانه، قبل از گلدهی،
در زمان فندقی شدن میوه و هنگام رسیدگی و تغییر رنگ میوه مورد استفاده قرار گیرد.
میزان مصرف کود سه بیست برای درختان انار 5 تا 10 کیلو در هکتار به همراه آب آبیاری توصیه می‌گردد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما به اشتراک گذاشته نمیشود.